Bezprzewodowy system wyznaczania współczynnika U

Email
system pomiaru współczynnika U_big
Oparty na chmurze bezprzewodowy system dla wyznaczania wartości współczynnika przenikania ciepła U. Jedyny system na rynku, który to dostarcza twardych danych na temat jakości izolacji elementów budynku. Pomiary współczynnika U, wartości Rczujniki strumenia ciepła, wilgotności i temperatury powierzchni. W zastosowaniach w fizyce budynków greenTEG oferuje system bezprzewodowy, oparty na chmurze pomiar wartości współczynnika przenikania ciepła U, wartości oporu cieplnego przegrody R, temperatury i wilgotności. System pomiarowy gO znajduje zastosowanie w różnych aplikacjach, takich jak ocena stanu obecnego przed remontem, kontrola przed przekazaniem projektu, wykrywanie mostków cieplnych i pleśni oraz zastosowania w badaniach i rozwoju oraz kontroli jakości. Szczególnie polecanym jest do wyrywkowej kontroli produktów izolacji budowlanych.

U – Współczynnik przenikania ciepła

Jednostka opisująca tą właściwość to: [W/m2K]
Określa właściwości termiczne przegrody wykonanej z różnych materiałów o różnej grubości. Jest odwrotnością sumy oporów termicznych R wszystkich warstw przegrody. Im niższe U tym lepsze właściwości izolacyjne. Wartości UMAX są określane dla różnych rodzajów przegród w Warunkach Technicznych (WT).

 U =  1ΣR

 

Pełny wykaz dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła:

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]
od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.
1 Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C 0,23 0,20
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45
c) przy ti < 8 °C 0,90
2 Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00
b) przy Δti < 8°C bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti ≥ 16°C 0,18 0,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30
c) przy ti < 8 °C 0,70
6 Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C 0,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20
c) przy ti < 8 °C 1,50
7 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C 0,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30
c) przy ti < 8 °C 1,00
8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti ≥ 8°C 1,00
b) przy Δti < 8°C bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Jaka jest wartość współczynnika U i dlaczego jest ważna?

Wartość U opisuje jakość izolacji elementów budynku, np. ściany. Jest to najważniejsza wartość dla niezależnych od użytkownika ocen właściwości cieplnej budynku: im niższa wartość U, tym lepsza izolacja. Ponadto możliwe są ilościowe oceny mostków cieplnych, na przykład do wykrywania źródeł pleśni.

system pomiaru współczynnika U 1

Typowe zastosowanie

  • Dokładna ocena stanu wartości U przed remontem zwiększa jakość ogólnego planowania.
  • Sprawdź przed przekazaniem projektu. W przypadku sporu między partnerami projektu nieinwazyjny pomiar wartości U może zwiększyć przejrzystość między partnerami danego projektu ocieplenia budynku.
  • Wykrywanie mostków cieplnych i pleśni. Ocena punktu rosy za pomocą pomiaru wilgotności w pomieszczeniu i temperatury powierzchni. Ilościowa ocena mostków cieplnych poprzez pomiar wartości U.
  • Aplikacje w R&D, kontrola jakości. Dokładne narzędzie pomiarowe do pomiaru wartości U w badaniach i rozwoju nowych materiałów izolacyjnych. Narzędzie do kontroli jakości w produkcji materiałów izolacyjnych.

Pomiary wartości współczynnika U
Jak fizycznie zmierzyć wartość współczynnika przenikania ciepła U? Nasze podejście pomiarowe wykorzystuje czujnik strumienia ciepła i czujniki temperatury. To podejście jest znormalizowane w ISO 9869, ASTM C1046 i ASTM C1155. Jest to jedyna metoda, która dostarcza wiarygodnych ilościowych informacji in-situ o izolacji budynku.

Rozwiązanie bezprzewodowe go Measurement oparte na chmurze do pomiaru wartości U, wartości R, temperatury i wilgotności

Aby odróżnić nasze podejście pomiarowe od innych często stosowanych podejść, dokonaliśmy przeglądu najbardziej popularnych:

Wyszukiwanie tabel (Katalog budynków) / Obliczanie wartości U
Istnieją złożone bazy danych zawierające wartości λ ogólnych elementów budynku uporządkowane według materiału elementu i / lub roku budowy. W tych bazach danych wartość U (np. ściany) jest obliczana przez dodanie wszystkich materiałów zawartych w określonym elemencie (np. konkretnej ścianie = 20 cm betonu + 20 cm wełny szklanej). Pomimo tego że metoda jest bardzo prosta i szybka, nie daje dokładnej wartości U, tylko przybliżenie.

Termografia (tj. Obrazowanie w podczerwieni)
Podejście to pokazuje promieniowanie cieplne obiektu i wytwarza obraz pokazujący plamy o wyższym i niższym promieniowaniu. Obraz w podczerwieni daje tylko wyniki jakościowe, dlatego nie można określić wartości U.

Wielokrotny pomiar temperatury
Pomiar opiera się na trzech lub więcej pomiarach temperatury zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Do wyliczenia wartość współczynnika U, potrzebna jest różnica temperatur 10°C między wnętrzem a zewnętrzem, dodatkowo zakłada się, że rezystancja granicy cieplnej jest stała.

Przykładowe praktyczne zastosowania systemu .......

  • Naukowcy wykorzystali system pomiarowy gO firmy greenTEG (gOMS) do  określenia termicznej izolacji budynku o bardzo wysokiej sprawności energetycznej. Domy pasywne stawiają wysokie wymagania większości rozwiązań pomiarowych współczynnika U ze względu na bardzo niską emisję i niewielkie przepływy termiczne. Wymaga to zastosowania czujników strumienia ciepła o wysokiej czułości. Jednak gOMS firmy greenTEG z wysokowydajnymi czujnikami strumienia ciepła zaprojektowano w celu sprostania takim wyzwaniom pomiarowym. Pomiary przeprowadzono w budynku testowym w Fribourg School lub Engineering and Architecture (Haute Ecole D'Ingénierie et D'Architecture). Projekt budowlany NeigbourHub wygrał konkurs Decathlon Solar w 2017 roku. Główny koordynator projektu studenckiego, Maxime Esseiva, obliczył teoretyczne wartości współczynnika U dla trzech punktów pomiarowych, porównując je z wynikami pomiarów i znalazł stosunkowo dobrą zgodność. Tak było nawet w przypadku wartości U <0,1W/(m2K). W ten sposób projekt z powodzeniem zademonstrował możliwości techniczne gOM. Ponieważ standardy izolacji termicznej poprawiają się z upływem czasu, gOMS pozostaje jedynym zintegrowanym urządzeniem typu „plug and play” do pomiaru wartości U, które może spełniać tak wysokie wymogi.

  • Zmniejszenie strat energii w gorących klimatach - dwie przykłady z Bliskiego Wschodu. Na Bliskim Wschodzie około 70% strat energii występuje w budynkach. Wiele budynków jest stale chłodzonych i słabo izolowanych: ściany mogą mieć wartości U do 2,5 W / m2K. Firma SIFS (Smart Insulation Finishing Systems) w Dubaju regularnie korzysta z systemów pomiarowych U  greenTEG wraz z obrazowaniem w podczerwieni do audytów energetycznych i planowania remontów na Bliskim Wschodzie.…

  • Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Guilin i Uniwersytetu Technologicznego w Michigan zastosowali czujniki strumienia ciepła gSKIN®-XP # greenTEG, aby pokazać, jak obniżenie emisyjności na spodzie betonowych dachówek może ograniczyć wnikanie ciepła do domów w lecie. W południowych Chinach większość budynków wykorzystuje dach z podwójną izolacją, aby zmniejszyć wnikanie ciepła w lecie. Najbardziej zewnętrzna warstwa często składa się z betonowych dachówek ze względu na ich odporność na grad i wiatr. Jednak osady pyłu i wzrost glonów powoduje ciemnienie płytek wraz z upływem, co prowadzi do zwiększonego wnikania ciepła do budynku. W badaniu obniżono emisyjność dolnej części dachówek betonowych, powlekając je określoną farbą. Sześć czujników strumienia ciepła gSKIN®-XP wykorzystano do pomiaru strumienia ciepła przez dach pod płytkami o różnych wartościach emisyjności. Badanie potwierdziło, że płytka betonowa o niższej emisyjności ma niższą temperaturę na dachu i propaguje mniej ciepła do wnętrza budynku.

  • LafargeHolcim ocenił system pomiaru gO greenTEG (gOMS) w eksperymencie HotBox / ColdBox (HB / CB). HB / CB to narzędzie na skalę przemysłową przeznaczone do testowania całych elementów budynku, takich jak ściany w różnych sztucznie odtwarzanych warunkach klimatycznych. Wartości U, które inżynierowie mierzyli za pomocą gOMS, były bliskie wartościom zmierzonym w HB / CB. Dzięki dokładności, bezprzewodowemu połączeniu z chmurą i łatwej obsłudze gOMS jest idealnym narzędziem do pomiarów w terenie.

  • Ekologia: inżynierowie prowadzący badania zbadali, w jaki sposób wieczną zmarzlinę można chronić przed efektami globalnego ocieplenia za pomocą pokruszonych warstw skalnych. Dzięki czujnikom strumienia ciepła gSKIN® XP, czujnikom temperatury i albedometrom greenTEG zbadano wydajność cieplną warstw skalnych złożonych z różnych wielkości cząstek i powłok malarskich. Stwierdzono, że cząstki o mniejszych rozmiarach zmniejszają transmisję termiczną do wiecznej zmarzliny w ciągu dnia, dając tym samym cenne wyniki zespołowi badawczemu.

Cena:

Zestaw bezprzewodowy z zapisem danych do "chmury", oparty o punkt dostępowy LoRaWan, w cenie pierwszy rok utrzymywania chmury gratis, kolejne: 250CHF/rok + VAT

Model gO Measurement System cena: 11 830zł + VAT | W zestawie czujniki Node typ 1 i Node typ 2 oraz bramka do chmury.

Node typ 1 pomiar: strumienia ciepła i temperatury powierzchni plus temperatura powietrza
Node typ 2 pomiar: temperatury powierzchni plus temperatura powietrza.

Model ten umożliwia podłączenie maksymalnie do 16 szt. czujników.

 

Do pobrania:

pdf new small  Karta katalogowa: pdf Opis zestawu gO Measurement (3.49 MB)
pdf new small  Karta szczegółowa: pdf GO Measurement System karta katalogowa opis (559 KB)