Katalog produktów

Współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik przenikania ciepła U jest najczęściej stosowanym parametrem ilościowej oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Źle wykonana konstrukcja elewacji wpływa na obniżenie tego współczynnika. W konsekwencji prowadzi to do nadmiernego wychładzania się budynku. Aby ocenić, czy ściany stanowią odpowiednią izolację, za pomocą mobilnych pomiarów określa się: opór całkowity przegrody (Rt), współczynnik przenikania ciepła U, gęstość strumienia ciepła Q materiałów budowlanych poszczególnych elementów budynków.
W przypadku oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych dokonywanej za pomocą produktu TRSY01 pomiar odporności termicznej (Rt) zależny jest od jednoczesnego pomiaru uśrednionego w czasie przepływu ciepła Q (korzystając z czujników przepływu ciepła), a także różnicy temperatur ∆T (dwa czujniki temperatury). Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody.

Pomiar przenikania ciepła przegród budowlanych

Pomiar wartości przenikania ciepła U materiałów budowlanych ustala się wówczas, gdy są dostępne trzy wartości: temperatura powietrza wewnętrznego T, strumień cieplny przegrody po wewnętrznej stronie Q, temperatura powietrza zewnętrznego T. Badanie opiera się na kilku metodach. Wśród nich wyróżnia się metodę normowaną, metody orientacyjne, bądź metodę opartą na termografii – obrazowanie budynku w podczerwieni. Warto wiedzieć, że metoda pomiaru oraz analiza, w której pod uwagę bierze się współczynnik przenikania ciepła, omówiona jest ze szczegółami w normach ISO i ASTM. Chcesz sprawdzić, czy przegroda budowlana twojego budynku spełnia odpowiednie wymogi, skorzystaj z urządzeń ustalających współczynnik przenikania ciepła u. Powinien on zapewnić komfort przebywania w danym budynku, zwłaszcza gdy jest to budynek mieszkalny. Kwestie wysokości współczynnika przenikania ciepła omówione zostały w odpowiednich przepisach, m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 926).

Zestaw do wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła U materiałów budowlanych w rzeczywistych warunkach ich pracy. Metoda oparta na fizycznym pomiarze strumienia ciepła i temperatury zgodna z ISO 9869 wg wzoru 1.
Zestaw: gSKIN® KIT-2615C.

Bezprzewodowy system wyznaczania współczynnika U
Możliwość pomiaru wartości U, wartości R, temperatury i wilgotności
Zapis danych poprzez USB