Katalog produktów

WBGT - QUESTemp

Kategoria: Mikroklimat
Nr kat.: questemp
+
Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

Możliwości i korzyści

 • Zastosowana metoda pomiarowa WBGT, standardowa dla pomiaru obciążenia termicznegoquest wbgt
 • Wykonanie ATEX dostępne dla wybranych modeli
 • Sprawdzona tradycyjna metoda pomiarowa z termometrem mokrym w modelach QUESTemp 32, 34, 36 wszystkie te modele są w wykonaniu ATEX (iskrobezpiecznym)
 • Sucha (bezobsługowa) metoda pomiarowa temperatury termometru mokrego w modelach QUESTemp 44, 46 i 48N
 • Wygodna metoda wyznaczania parametrów dopuszczalnego czasu przebywania wg różnych norm pomaga w określeniu stosunku czasu pracy do odpoczynku (QESTemp 46i 48N)
 • Stopień ochrony IP54 chroni urządzenie przez brudem, pyłem, wodą i olejem
 • Odporność na trudy codziennego użytkowania w wymagających warunkach
 • Możliwość pomiaru równoległego na 3 różnych poziomach

Miernik mikroklimatu umożliwiający pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:

PN-EN 27243:2002 Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

Miernik umożliwia pomiar następujących parametrów:

1. Temperatura termometru kulistego - pomiar temperatury poczernionej kuli - Tg
2. Temperatura termometru mokrego z naturalną wntylacją - Tnw
3. Temperatura otoczenia
4. Na podstawie zmierzonych parametrów wylicza:

WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.

WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego. Wartości uzyskane z pomiarów muszą być porównane z dopuszczlnymi wynikającymi z przepisów

Czujniki

  Z czujnikiem mokrym atex2
Z czujnikiem suchym
Model QT32 QT34 QT36 QT44 QT46 QT48N
Czujnik T + + +      
Czujnik mokry Tnw + + +      
Czujnik suchy Tnw       + + +
Kulisty czujnik Tg + + + + + +
Czujnik RH + + + + + +
Czujnik prędkości     o   o  
+ - standardowo
o - opcjonalnie

Dane techniczne

  QT32 QT34 QT36 QT44 QT46 QT48N
Parametry mierzone
T, Tnw, Tg, RH + + + + + +
V
  o   o  
Wskaźnik WBGTi + + + + + +
Wskaźnik WBGTo + + + + + +
Wskaźnik HUMIDEX + + + + +  
°C/°F + + + + + +
Rejestracja danych   + + + + +
Rejestracja zdarzeń
        +
Pomiar WBGT na 3 poziomach o o o o o  
Temperatura robocza
Temperatura pracy czujników -5 do 100°C + + + + + +
Temperatura pracy elektroniki -5 do 60°C + + + + + +
Analiza danych
Oprogramowanie DMS + + + + + +
Wskaźniki PMV/PPD
  o   o  
Interfejs
RS232 + + + + + +
Zasilanie (wszystkie modele zawierają zasilacz AC)
Bateria 9V (czas pracy) 140 140 140 80 80 80
Akumulator NiMH 300 300 300 160 160 160
Parametry mechaniczne
Gniazdo statywu + + + + + +
Gniazdo czujników zewn. + + + + + +
Stopień ochrony IP54 + + + + + +
Wymiary 234x183x76 mm + + + + + +
Masa 1.2kg z czujnikami + + + + + +
Certyfikacja
ATEX + + +      
Oznakowanie CE + + + + + +

quest wbgt8

Podstawy prawne oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym

Ryzyko w mikroklimacie gorącym jest opisane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833) wraz z zmianami z którego wynika:

 • kryterium zaklasyfikowania środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu gorącego stanowi wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) w zakresie powyżej +2,0
 • obciążenie termiczne w mikroklimacie gorącym określa się za pomocą wskaźnika WBGT, wyrażonego w stopniach Celsjusza (°C). WBGT (wet bub globe temperaturę) wskaźnik służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów. Nazwa wskaźnika WBGT pochodzi od nazw mierników wykorzystywanych do jego określania: czujnika do pomiaru temperatury w stanie wilgotnym (wet bulb) oraz czujnika do pomiaru temperatury poczernionej kuli (globe temperaturę).
 • wartości WBGT nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wartości dopuszczalnych w normie PN-EN 27243:2005

Wersje z PMV i PPD:

wbgt quest Umożliwiają analizę gorącego mikroklimatu poprzez index WBGT oraz analizę

 • PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku i
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.

Na podstawie pomiarów z odpowiednich sond można wyliczyć:

 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego

oraz

 • PMV - (en. Predicted Mean Vote) jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swe wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen opracowanej przez Fangera gdzie:

+ 3 - gorąco, + 2 - ciepło , + 1 - umiarkowanie ciepło, 0 - obojętnie, - 1 - umiarkowanie chłodno, - 2 - chłodno, - 3 - zimno

Wskaźnik PMV można określić, gdy zostanie oceniona aktywność fizyczna człowieka, oporność cieplna odzieży i gdy zostaną zmierzone następujące parametry środowiska: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość ruchu powietrza i cząstkowe ciśnienie pary wodnej. Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkiego.

Znając PMV (wyliczany na podstawie w/w parametrów) można określić przewidywany odsetek osób niezadowolonych czyli oceniających zdecydowanie negatywie badane środowisko termiczne. W tym celu wykorzystywany jest wzór lub wykres opracowany na podstawie badań 1300 osób a następnie przeniesiony do normy ISO7716:

Zależność PMV od PPD

PMV: przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku. Zaleca się, aby wskaźnik PMV mieścił się w zakresie: -0.5 < PMV < +0.5 wtedy ilość niezadowolonych nie przekracza 10%
PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.

Zgodny z następującymi normami:

PN-EN 27243:2002 Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego

 

Do pobrania

pdf new small Karta katalogowa:  Karta katalogowa mierników obciążenia termicznego QUESTemp
Zapytaj o produkt