Rejestrator mikroklimatu HD32.1

Email
Rejestrator mikroklimatu HD32.1
Miernik komfortu cieplnego z wbudowanym dataloggerem HD32.1.
HD32.1 Miernik mikroklimatu umożliwiający pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:
 • PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
 • PN-EN 27243:2005 Środowiska gorące - Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
 • PN-EN ISO 7933:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
 • PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
 • EN ISO 11079 Ergonomia środowiska termicznego -- Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego

Miernik i oprogramowanie umożliwiają pomiary następujących parametrów:hd32.1_3

 • Temperatura termometru kulistego - pomiar temperatury poczernionej kuli
 • Temperatura termometru mokrego
 • Temperatura otoczenia
 • Ciśnienie barometyczne
 • Wilgotność względna
 • Prędkość powietrza
 • Temperatura na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej).
 • Temperatura na wysokości stóp (0,1 m).
 • Temperatura na poziomie podłogi.
 • Temperatura net-radiancji
 • Radiancja net, w czujniku zabudowana dwa detektory mierzące różnicę promieniowania z góry (od np.lampy) i odbitego z dołu od podłogi (aktynometr różnicowy)
 • Temperatura nierównomierności net-radiancji
 • Illuminancja, luminancja, PAR - promieniowanie fotosyntetycznie czynne, irradiancja. Solarymetr.

Na podstawie pomiarów oprogramowanie umożliwia wyliczenie następujących parametrów:

 • tr : średnia temperatura promieniowania
 • PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.
 • DR : określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.
 • to : Temperatura operatywna określa jednym parametrem warunki jednolitego środowiska, które fizycznie i matematycznie wyraża rzeczywiste warunki otoczenia.
 • teq : Temperatura zastępczahd32.1_5
 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego
 • SWp : szybkość wydzielania potu
 • Ep : przewidywany przepływ ciepła
 • PHS : Tre - Water loss - Dim tre - Dlimloss50 - Dlimloss95
 • IREQ : wkaźnik ciepłochłonności odzieży
 • DLE : Limit czasu ekspozycji
 • RT : Czas odzysku
 • WCI : wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • PDv :procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy i szyi
 • PDf : procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
 • PDdelta : procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania

Miernik może być dostarczony z różnymi oprogramowaniami w zależności od indywidalnych potrzeb użytkownika. W standardzie znajduje się oprogramowanie Deltalog 10 BASIC. Pozostałe oprogramowania:

hd32.1_2

Deltalog 10 BASIC
Deltalog 10 HOT
Środowisko gorące
Deltalog 10 COLD Enviroments
Środowisko zimne
Deltalog 10
Analysis of Discomfort
Komfort termiczny
wersja bezpłatna
wersja odpłatna
wersja odpłatna
wersja odpłatna
ISO7730
ISO 27243, ISO 7933
ISO 11079
ISO 7730
ta : temperatura powietrza

tr : średnia temperatura promieniowania

PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.


PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.


DR : określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.


to : Temperatura operatywna określa jednym parametrem warunki jednolitego środowiska, które fizycznie i matematycznie wyraża rzeczywiste warunki otoczenia.


teq : Temperatura zastępcza


pozostałe parametry:
temperatura, wilgotność, prędkość, natężenie światła, poziom promieniowania w zakresie fotosyntezy
WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego

SWp : szybkość wydzielania potu


Ep : przewidywany przepływ ciepła


PHS : Tre - Water loss - Dim tre - Dlimloss50 - Dlimloss95

IREQ : wkaźnik ciepłochłonności odzieży

DLE : Limit czasu ekspozycji


RT : Czas odzysku


WCI : wskaźnik siły chłodzącej powietrza

PDv :procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy i szyi

PDf : procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi


PDdelta : procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania

UWAGA: oprócz w/w oprogramowania należy dokupić czujniki do pomiaru odpowiednich parametrów.

acr pdf Karta katalogowa HD32.1 (pdf)