Miernik mikroklimatu HD32.2, HD32.3

Email
Miernik mikroklimatu HD32.2, HD32.3

HD32.2 Miernik WBGT |
HD32.2A (wersja z sondami na kablu)

Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za hd32.2gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

Miernik / rejestrator HD32.2 Miernik mikroklimatu umożliwiający pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:
 • PN-EN 27243:2002 Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
 • PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
Miernik posiada 3 wejścia pomiarowe na czujniki z modułami SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kalibracji poszczególnych czujników. Każdy z czujników zewnętrznych z modułem SICRAM można umieścić w dowlnym z 3 wejść miernika. Po włączeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.

hd32.2_2Główne funkcje miernika:
- Pamięć (dane pomiarowe zapisywane są w wewnętrznej pamięci miernika z możliwością podziału na 64 niezależne bloki pomiarowe z indywidualnym czasem zapisu)
- Jednostki temperatury do wyboru: oC, oF, oK
- Wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalna, średnia
- Transfer danych pzez RS232

Miernik umożliwia pomiar następujących parametrów:

1. Temperatura termometru kulistego - pomiar temperatury poczernionej kuli - Tg
2. Temperatura termometru mokrego z naturalną wntylacją - Tn
3. Temperatura otoczenia
4. Na podstawie zmierzonych parametrów wylicza:

 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego. Wartości uzyskane z pomiarów muszą być porównane z dopuszczlnymi wynikającymi z przepisów

Aby wyliczyć WBGT miernik potrzebuje nstępujących sond: HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2

Zamówienia:
HD32.2 Kit zawiera: miernik, 4 baterie alkaliczne, etui, instrukcję
Deltalog10 Oprogramowanie do mikroklimatu ciepłego: analiza WBGT

Pozostałe należy zamawiać osobno: Sondy: HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2

Dodatkowe akcesoria:

 • VTRAP30 - statyw
 • HD2110 / RS kabel RS232
 • HD2110 / USB kabel USB
 • SDW10 - zasialacz 230VAC
 • AQC pojemnik 200cc z wodą destylowaną do HP3201 lub HP3217DM
 • HD40.1: drukarka (wymaga kabla HD2110/RS)

HD32.2 kit Do wyznaczenia WBGT
TP3207.2 | TP3276.2 | HP3201.2

HD32.2A - Sondy na kablu
Do wyznaczenia WBGT niezbędne są sondy:
TP3207 | TP3275 | HP3201

---------------
Miernik komfortu cieplnego z wbudowanym dataloggerem HD32.3hd32.3

HD32.3 Miernik WBGT - PMV - PPD |
HD32.3A (wersja z sondami na kablu)

Umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez index WBGT oraz analizę PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku i PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.

Zgodny z następującymi normami:

 • PN-EN 27243:2002 Środowiska gorące. Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
 • PN-EN ISO 8996:2005 Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego

hd32.3_1Miernik umożliwia pomiary następujących parametrów:

- Temperatura termometru kulistego - pomiar temperatury poczernionej kuli - TP3276.2
- Temperatura termometru mokrego - HP3201.2
- Temperatura otoczenia - TP3207.2
- Wilgotność względna i temperatura HP3217.2
- Prędkość powietrza - AP3203.2

Na podstawie pomiarów z sond: TP3207.2, TP3276.2 oraz HP3201.2 można wyliczyć:

 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor : wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego

Na podstawie pomiarów z sond: TP3217.2, HP3276.2 oraz AP3203.2 można wyliczyć:

  • PMV : przewidywana ocena średnia - wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
  • PMV - (en. Predicted Mean Vote) jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swe wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen opracowanej przez Fangera gdzie:

   + 3 - gorąco, + 2 - ciepło , + 1 - umiarkowanie ciepło, 0 - obojętnie, - 1 - umiarkowanie chłodno, - 2 - chłodno, - 3 - zimno

hd32.3_2

 • Wskaźnik PMV można określić, gdy zostanie oceniona aktywność fizyczna człowieka, oporność cieplna odzieży i gdy zostaną zmierzone następujące parametry środowiska: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość ruchu powietrza i cząstkowe ciśnienie pary wodnej. Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkiego.Zaleca się, aby wskaźnik PMV mieścił się w zakresie: -0.5 < PMV < +0.5 wtedy ilość niezdowolonych nie przekracza 10%
 • PPD : przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.

Znając PMV (wyliczany na podstawie w/w parametrów) można określić przewidywany odsetek osób niezadowolonych czyli oceniających zdecydowanie negatywie badane środowisko termiczne. W tym celu wykorzystywany jest wzór lub wykres opracowany na podstawie badań 1300 osób a następnie przeniesiony do normy ISO7716.

Zamówienia:
HD32.3 Kit zawiera: miernik, 4 baterie alkaliczne, etui, instrukcję
Deltalog10 Oprogramowanie do mikroklimatu ciepłego: analiza WBGT oraz PMV
Pozostałe należy zamawiać osobno:
Sondy do WBGT: HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2
Sondy do PMV i PPD: HP3217.2, TP3276.2 oraz AP3203.2

Dodatkowe akcesoria:

 • VTRAP30 - statyw
 • HD2110 / RS kabel RS232
 • HD2110 / USB kabel USB
 • SDW10 - zasialacz 230VAC
 • AQC pojemnik 200cc z wodą destylowaną do HP3201 lub HP3217DM
 • HD40.1: drukarka (wymaga kabla HD2110/RS)

HD32.3 Do wyznaczenia WBGT niezbędne są sondy: TP3207.2 | TP3276.2 | HP3201.2
Do wyznaczenia PMV i PPD niezbędne są sondy: AP3203.2 | TP3276.2 | HP3217.2

HD32.3A z sondami na kablu:
Do wyznaczenia WBGT niezbędne są sondy: TP3207 | TP3275 | HP3201
Do wyznaczenia PMV i PPD niezbędne są sondy: AP3203 | TP3275

 

HD32_2a

Do pobrania:

 

acr Karta katalogowa:  pdf Mierniki klimatu HD32.2 i HD32.3